12 Apr, 2024

Terms and Conditions

5 mins read

Terms and Conditions:

Niniejsze warunki i zasady (“Warunki”) regulują korzystanie z tej strony internetowej. Poprzez dostęp lub korzystanie ze strony internetowej, zgadzasz się być związany niniejszymi Warunkami. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z punktów tych Warunków, proszę powstrzymać się od korzystania ze strony internetowej.

Własność intelektualna:
Zawartość i materiały na tej stronie internetowej, w tym, między innymi, tekst, grafiki, logo, obrazy i oprogramowanie, są chronione prawami własności intelektualnej i stanowią własność właściciela strony internetowej. Nie wolno dokonywać modyfikacji, reprodukować, rozpowszechniać ani wyświetlać żadnej części zawartości ani materiałów bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela strony internetowej.

Korzystanie ze strony internetowej:
Zgadzasz się korzystać z tej strony internetowej w sposób zgodny z prawem i tak, aby nie naruszać praw innych osób ani nie ograniczać ani nie utrudniać im korzystania i czerpania przyjemności z strony internetowej. Nie możesz prowadzić działań, które mogą uszkodzić, dezaktywować lub zakłócić działanie strony internetowej lub utrudniać jej użytkownikom korzystanie z niej.

Udział Użytkownika:
Przesyłając jakiekolwiek treści, w tym między innymi komentarze, recenzje lub sugestie, udzielasz właścicielowi strony internetowej nie wyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo, nieodwołalnej i w pełni sublicencjonowalnej licencji na korzystanie, reprodukcję, modyfikację, adaptację, publikację, tłumaczenie, rozpowszechnianie i wyświetlanie takich treści na całym świecie w dowolnych mediach.

Linki do stron osób trzecich:
Ta strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez właściciela strony internetowej. Nie mamy kontroli nad treścią, polityką prywatności ani praktykami żadnych stron internetowych osób trzecich. Uznajesz i zgadzasz się, że właściciel strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę lub stratę wynikającą z korzystania z tych stron internetowych osób trzecich.

Oświadczenie o gwarancji:
Informacje i materiały zawarte na tej stronie internetowej są udostępniane “w stanie, w jakim się znajdują” i bez żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych. Właściciel strony internetowej nie gwar

Ograniczenie odpowiedzialności:
W żadnym przypadku właściciel strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, następcze lub karne szkody wynikające z dostępu do strony internetowej lub korzystania z niej, w tym, między innymi, za jakiekolwiek błędy lub braki w treści, nawet jeśli zostało powiadomione o możliwości wystąpienia takich szkód.

Prawo właściwe:
Niniejsze Warunki podlegają prawu kraju, w którym znajduje się właściciel strony internetowej, bez uwzględnienia przepisów dotyczących konfliktu prawa. Wszelkie postępowania prawne wynikające z niniejszych Warunków będą prowadzone wyłącznie przed sądami właściwymi dla tego kraju.

Zmiany:
Właściciel strony internetowej zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub zmieniania niniejszych Warunków w dowolnym czasie bez uprzedniego zawiadomienia. Kontynuowanie korzystania z tej strony internetowej po dokonaniu zmian oznacza akceptację zmienionych Warunków.

Polityka prywatności:
Prywatność Twoich danych osobowych jest dla nas ważna. Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności [wstaw hiperłącze do strony z Polityką Prywatności] w celu uzyskania informacji na temat sposobu zbierania, wykorzystywania i ochrony Twoich danych podczas korzystania z tej strony internetowej.

Rozwiązanie umowy:
Zastrzegamy sobie prawo do jednostronnego rozwiązania lub zawieszenia Twojego dostępu do strony internetowej w dowolnym czasie, bez wcześniejszego zawiadomienia lub odpowiedzialności, z jakiejkolwiek przyczyny, w tym, ale nie tylko, naruszenia niniejszych Warunków.

Wyłączenie postanowień nieważnych:
Jeżeli którykolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niemożliwe do wykonania, pozostałe postanowienia pozostaną w pełni ważne i wykonalne w największym zakresie dozwolonym przez prawo.

Całkowite porozumienie:
Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między Tobą a właścicielem strony internetowej dotyczącej korzystania z tej strony, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy lub porozumienia, zarówno pisemne, jak i ustne.

Zrzeczenie się uprawnień:
Nieegzekwowanie przez właściciela strony internetowej jakiejkolwiek części niniejszych Warunków nie będzie stanowiło zrzeczenia się tych

Dane kontaktowe:
Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszych Warunków, skontaktuj się z nami pod adresem [wstaw adres e-mail lub fizyczny].

Przed korzystaniem z tej strony internetowej, proszę zapoznać się dokładnie z niniejszymi Warunkami. Poprzez dostęp lub korzystanie ze strony internetowej, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się być związany tymi Warunkami oraz obowiązującymi przepisami prawa.